Tel. 658208082. CATALÀ / CASTELLANO / FRANÇAIS / ENGLISH

Psicoteràpia individual per adults

La meva visió de la psicoteràpia i la DMT és  molt integradora, incorporant aspectes del psicoanàlisi relacional, la psicologia humanista i la teoria familiar/sistèmica. Considero l'espai de psicoteràpia com un entorn segur de no-judici, en el qual la persona i jo emprenem converses verbals i no-verbals significatives, tot endinsant-nos en el seu món intern, la seva visió de sí mateixos i les seves relacions en el present i el passat. Treballem junts amb les sensacions, emocions, somnis, pensaments i intuïcions de la persona, de manera que pugui expresar, entendre i a vegades construir un sentit dels seus patiments i les dificultats. Com a professional, tinc àmplia experiència en el tractament de persones que atravessen crisis diverses, problemàtiques socials i de conducta, depressió, ansietat i trastorns de l'estat d'ànim.

Dansa Moviment Teràpia individual per adults, adolescents i nens

En el cas dels processos de DMT, les converses tenen lloc a través de la paraula i el moviment, del joc o el llenguatge corporal en general.

----

Psicoteràpia individual per adults

Mi visión de la psicoterapia y la DMT es  muy integradora, incorporando aspectos del psicoanálisis relacional, la psicología humanista y la teoría familiar/sistémica. Considero el espacio de psicoterapia como un entorno seguro de no-juicio, en el cual la persona y yo emprendemos conversaciones, verbales y no-verbales, significativas, adentrándonos en su mundo interno, su visión de sí mismo/a y sus relaciones en el presente y el pasado. Trabajamos juntos con las sensaciones, emociones, sueños, pensamientos e intuiciones de la persona, de manera que pueda expresar, entender y a veces construir un sentido de sus sufrimientos y dificultades. Como profesional, tengo amplia experiencia en el tratamiento de personas que atraviesan crisis diversas, problemáticas sociales y de conducta, depresión, ansiedad y trastornos del estado de ánimo.

Danza Movimiento Terapia individual para adultos, adolescentes y niños

En el caso de los procesos de DMT, las conversaciones tienen lugar a través de la palabra y el movimiento, el juego o el lenguaje corporal en general.

----

Psychothérapie individuelle pour adultes

Ma vision de la psychothérapie et la Danse Movement Thérapie est très intégrative, réunissant la psychothérapie psychanalytique actuelle, la psychologie humanistique et la théorie familiale/systémique. Je considère l'espace de psychothérapie comme un contexte confidentiel et de non-jugement, dans lequel la personne et moi nous nous engageons dans des conversations significatives . Il s'agit d'un espace pour regarder à soi-même, se connaître mieux et approfondir dans les relations actuelles et du passé. Nous travaillons ensembles avec les sensations, emotions, rêves, pensées et intuitions de la personne, de façon à ce que celle-ci puisse exprimer, comprendre et souvent trouver un sens à ses souffrances et difficultés. Comme professionnelle, j'ai une longue expérience dans l'accompagnement aux personnes qui traversent différentes sortes de crises, problématiques sociales, dépression, anxiété ou troubles de l'état d'esprit.

Danse Movement Thérapie individuelle pour adultes, adolescents et enfants

Dans le cas de scéances de DMT, les conversations ont lieu à travers la parole et le mouvement, le jeu et langage corporel en général.

----

Individual psychotherapy for adults

My view on psychotherapy and DMT is very integrative, incorporating aspects of relational psychoanalysis, humanistic psychology and family/systemic theory. It is that of safe and nonjudgmental environment in which I engage with the person on meaningful conversations about their inner world, their views on themselves and their relationships to others in the present and the past. We work together with the person’s feelings, dreams, thoughts or intuitions in order to help them express, understand and sometimes make conscious sense of what hurts or is difficult, and transform those aspects they wish to transform.

Individual Dance Movement Therapy for adults, adolescents and children

In DMT, both with adults or children, the conversations happen through words as well as movement, play and body language in general.